Rondkijken op onze website

Als bezoeker van onze publieke website (feestballonnentiel.nl en feestshoptiel.nl) kun je gerust “rondkijken” zonder dat er privacygevoelige informatie wordt verzameld. De website maakt wel gebruik van cookies voor een betere gebruikerservaring. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je taalvoorkeur. Jortt voldoet aan de nieuwe cookiewet van 4 februari 2015.

 

OVER ONS PRIVACYBELEID

Sitroo FeestXL www.feestballonnentiel.nl www.feestshoptiel.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening Sitroo FeestXL (www.feestballonnentiel.nl en www.feestshoptiel.nl). De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door Sitroo FeestXl worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Google Analytics

Om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en om de website verder te kunnen verbeteren gebruikt Sitroo FeestXl Google Analytics. Hierbij worden geen gegevens opgeslagen die te herleiden zijn naar een persoon. Om dit te kunnen garanderen heeft Sitroo FeestXL het volgende voor je geregeld:

Sitroo FeestXL heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Hierin is geregeld dat Google alleen als bewerker van de gegevens optreedt.

Sitroo FeestXL stuurt slechts een deel van het IP-adres naar Google (Anonymize IP) waardoor het niet te herleiden is naar een persoon.

Sitroo FeestXL heeft Google geen toestemming gegeven om de verzamelde gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken. De gegevens mogen niet gedeeld worden.

Het verzenden van alle gegevens, dus ook van Sitroo FeestXL naar Google, wordt gedaan over een beveiligde SSL verbinding.


WEBWINKELSOFTWARE

Shoppagina.nl

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shoppagina.nl. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shoppagina.nl heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shoppagina.nl is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shoppagina maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shoppagina.nl behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Link naar PRIVACYBELEID van Shoppagina.nl

 

PAYMENT PROCESSORS mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt betaalgegevens zoals uw Uw betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer);

Uw IP-adres;

Uw internetbrowser en apparaat type;

In sommige gevallen, uw voor- en achternaam;

In sommige gevallen, uw adresgegevens;

In sommige gevallen, informatie over het product of de dienst die door u werd afgenomen bij onze klant;

Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen .

Link naar PRIVACYBELEID van Mollie

FACTUURATIE VAN DIENSTEN BUITEN DE WEBWINKEL

Sitroo FeestXL factuureed diensten die via email of andere websites dan de webwinkel via Jortt. Sitroo FeestXL hebben een Verwerkersovereenkomst  met Jortt hier deze overeenkomst verplicht jortt beveiligingsmaatregelen te nemen. Jortt neemt de vereiste passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen zodat de Verwerking aan de Toepasselijke Wetgeving voldoet en de rechten van Betrokkenen zijn gewaarborgd.

Het beschermingsniveau wordt op de risico’s afgestemd, rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van implementatie en de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking.

Jortt is verantwoordelijk voor het aanbrengen en/of wijzigen van het beschermingsniveau als dit noodzakelijk wordt geacht of vereist door de wet.

Indien en voor zover Afnemer daarom uitdrukkelijk verzoekt, kan Jortt aanvullende maatregelen treffen met het oog op de beveiliging van de Persoonsgegevens

Link naar PRIVACYBELEID van Jortt

VERZENDEN EN LOGISTIEK DHL/ PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL/PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL/PostNL delen. DHL/PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL/PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

ALGEMEEN DOEL VAN DE VERWERKING

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

MEDEWERKING AAN FISCAAL EN STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK

In voorkomende gevallen kan Sitroo FeestXL op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

BEWAARTERMIJNEN

Sitroo FeestXL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen . loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen

UW RECHTEN

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;

het laten corrigeren van fouten;

het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

intrekken van toestemming;

bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;

overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

WEBSITES VAN DERDE

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken

COOKIE GEBRUIK

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze web site vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt naar het uitschakelen van de cookies . Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

 

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

CONTACTGEGEVENS

Sitroo FeestXL

Nieuwetielseweg 65

4001JT Tiel

Teunis@sitroo.nll
Tel: 0488785057

KVK: 30238699

CONTACTPERSOON VOOR PRIVACYZAKEN

Teunis Geurts